Onze verhuurvoorwaarden

Plaatsen en afbreken

De huurder of zijn gevolmachtigde afgevaardigde zal bij de opbouw ter plaatse zijn om de juiste plaats van opbouw aan te wijzen of op de grond af te tekenen. Indien hierbij door de huurder af zijn afgevaardigde vergissingen worden begaan, zal eenmaal de opbouw aangevat, het werk verder afgewerkt worden en de huurder zal hiertegen geen enkel verhaal meer kunnen inbrengen. In geen geval mag het personeel van de verhuurder ingezet worden om andere opdrachten te verrichten dan deze omschreven in onderhavig contract.

De huurder is gehouden alle inlichtingen en plannen in verband met de ligging van alle ondergrondse leidingen op het vernoemde terrein bij de respectievelijke diensten aan te vragen. Hij zal de leidingen goed zichtbaar op het terrein aanduiden en voor de opbouw aangevat wordt, de verhuurder hieromtrent volledig op de hoogte brengen. Schade welke aan de leidingen zou veroorzaakt worden door verzuim in deze opzichten, valt volledig ten laste van de huurder. Vanaf het ogenblik dat het eerste materiaal wordt aangevoerd van gehuurde goederen die op een openbare plaats moeten geplaatst worden, zal de huurder zowel overdag als ’s nachts het terrein voor het verkeer afsluiten, vanaf het ogenblik dat het eerste materiaal wordt aangevoerd tot op het ogenblik dat het laatste materiaal wordt afgevoerd.

De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van de gehuurde goederen vanaf het ogenblik dat het eerste materiaal op het terrein is aangevoerd en zal een afdoende bewaking verzekeren tot op het ogenblik dat het materiaal terug wordt afgevoerd. De huurder verleent aan de verhuurder vrije toegang tot het terrein met alle materiaal en transportmiddelen die de verhuurder nodig acht, zowel voor de opbouw en de afbraak als voor de inspectie en het onderhouden van de gehuurde goederen. Bovendien waarborgt de huurder dat de vereiste vergunningen door de overheid voor de ganse duur van de verhuring verleend zijn. Alle gebeurlijke huur -en of andere lasten, zijn voor de rekening van de huurder, tot volledig ontlasting van de verhuurder.

In geval van overmacht, zowel voor of na de levering van de gehuurde goederen, is de verhuurder ontslagen van elke verplichting zonder dat de huurder enige schadevergoeding kan eisen. Onder deze rubriek vallen ook alle gevallen van heerkracht door storingen of obstakels die de uitvoering van het contract duurder of moeilijker maken, alsook schade, veroorzaakt door derden, gehele of gedeeltelijke stakingen, oproeren, natuurrampen, storm, ziekte van onvervangbare arbeiders, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk van zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt deze overeenkomst, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder.

Tegen het overeengekomen tijdstip van afhaling, dient de tent volledig ontruimd te zijn en goed bereikbaar voor onze diensten. Indien 2vRent de tent dient te ontruimen zullen regie-uren aan € 25,00/pp/u worden aangerekend met een min. van € 25,00.

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van condensatie die door bepaalde weer-omstandigheden kan optreden. De huurder dient daar rekening mee te houden.

Onderhoud tijdens de huurperiode

Bij opkomend onweer zal de huurder de tent afsluiten aan de windzijde of de tent helemaal niet afsluiten. De huurder zal alle acties ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder. Bij rukwinden boven de 70 km/uur of storm dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen.

Aan het gehuurde mag niet gezaagd, niet gespijkerd en niet geschilderd worden, zeker geen zelfklevers op de zeilen gekleefd worden. Beschadiging of verdwenen goederen zullen aan de huurder gefactureerd worden.

Onder of in de onmiddellijke nabijheid van de tent mag niet gekookt worden en mag er zeker geen BBQ of open vuur geplaatst worden. Roet -geur of brandschade zal aan u gefactureerd worden.

Het is verboden onze publiciteit op of rond de tent te verwijderen of te verbergen. De huurder verbindt er zich toe in geval van sneeuwval onmiddellijk de juiste maatregelen te nemen om een overdreven ophoping van sneeuw tegen te gaan. (gevaar voor instorten vanaf 3 cm sneeuw) Dit kan hij doen door de tent te verwarmen of door de sneeuw manueel te verwijderen. Hierbij moet hij echter uiterst voorzichtig zijn teneinde de tent niet te beschadigen. Indien hij er niet in slaagt, is hij verplicht de tent onmiddellijk af te breken. In geval van geheel of gedeeltelijke instorting van ons materiaal door niet naleving of onvoldoende naleving zal alle schade aan de gehuurde goederen, evenals schade aan goederen, dieren of personen die zich in de tent bevinden, ten laste vallen van de huurder. De huurder moet art 10 blijven uitvoeren ook al is de huurperiode verlopen (ongeacht de duur). Verzekeringen

Gelieve wel te noteren dat de huurder een brandverzekering dient te nemen voor de personen, dieren of goederen die zich in of buiten de tent bevinden, evenals een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsels hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden (personen, dieren of goederen) onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of de afbraak als tijdens de stand van het gehuurde. De huurder moet ook instaan voor ongevallen veroorzaakt door het vrijwillig personeel t.t.z. de helpers, door de huurder aangeworven; deze staan niet in dienstverband van de verhuurder en vallen dus niet onder zijn ongevallenverzekering. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de helpers noch voor de ongevallen die zij zelf oplopen, noch voor ongevallen die zij aan derden veroorzaken. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door storm of ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf, of schade veroorzaakt aan derden (personen, dieren of goederen), onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of afbraak als tijdens de stand van het gehuurde.

Diversen

In geval van wijziging of uitzonderlijke invoering van maatregelen door de veiligheidsdiensten of politie, zal de verhuurder niet aansprakelijk kunnen gesteld worden evenmin als voor de eventueel hieraan verbonden kosten. Alle andere schade dan brand- of stormschade, veroorzaakt aan de gehuurde goederen gedurende de huurperiode wordt geacht voor te komen uit een gebrekkige of onvoldoende bewaking door de huurder. Gehele of gedeeltelijke vernietiging van de gehuurde goederen geeft de huurder geen enkel recht op terugbetaling of prijsvermindering.

De huurder kan het contract vernietigen op voorwaarde dat hij 50% van het totale huurbedrag betaalt om het even wanneer de opzeg gebeurt.
De verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen gelijk aan het dubbele van de totale huurprijs.

Gelieve één exemplaar getekend terug te sturen binnen de 8 dagen na ontvangst.
De huurder verklaart onderhavig contract gelezen te hebben en getekend voor goedkeuring en akkoord.
Opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn, elke partij hierbij erkennen één exemplaar ontvangen te hebben.
Voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is enkel de rechtbank te Gent bevoegd.